Chính sách chống rửa tiền

Chính sách Chống rửa tiền

 

Jasfx LTD không dung thứ cho việc rửa tiền và hỗ trợ cuộc chiến chống lại những kẻ rửa tiền. Jasfx LTD có các chính sách để ngăn chặn mọi người rửa tiền. Các chính sách này bao gồm:

 

  1. Đảm bảo khách hàng có bằng chứng nhận dạng hợp lệ. Lưu trữ hồ sơ thông tin nhận dạng.
  2. Xác định rằng khách hàng không được biết hoặc bị nghi ngờ là khủng bố bằng cách kiểm tra tên của họ đối với danh sách những kẻ khủng bố đã biết hoặc nghi ngờ.
  3. Thông báo cho khách hàng rằng thông tin họ cung cấp có thể được sử dụng để xác minh danh tính của họ.
  4. Theo dõi chặt chẽ các giao dịch tiền của khách hàng.
  5. Không chấp nhận tiền mặt, chuyển tiền, giao dịch của bên thứ ba, chuyển tiền nhà hoặc chuyển khoản qua Western Union.

Rửa tiền xảy ra khi tiền từ một hoạt động bất hợp pháp / tội phạm được chuyển qua hệ thống tài chính. Nó được di chuyển theo cách để có vẻ như các khoản tiền đã đến từ các nguồn hợp pháp.

Rửa tiền thường diễn ra sau ba giai đoạn:

  1. Thứ nhất, tiền hoặc các khoản tương đương tiền được đưa vào hệ thống tài chính.
  2. Thứ hai, tiền được chuyển hoặc chuyển đến các tài khoản khác (ví dụ: tài khoản tương lai) thông qua một loạt các giao dịch tài chính được thiết kế để che giấu nguồn gốc của tiền (ví dụ: Thực hiện các giao dịch có ít hoặc không có rủi ro tài chính hoặc chuyển số dư tài khoản sang các tài khoản khác).
  3. Cuối cùng, các khoản tiền được tái nhập vào nền kinh tế để các khoản tiền dường như đến từ các nguồn hợp pháp (ví dụ: Đóng tài khoản tương lai và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng).

Tài khoản giao dịch là một phương tiện có thể được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp hoặc để che giấu chủ sở hữu thực sự của các khoản tiền. Đặc biệt, một tài khoản giao dịch có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch tài chính giúp che giấu nguồn gốc của các khoản tiền. Jasfx LTD hướng việc rút tiền trở lại nguồn chuyển tiền ban đầu như một biện pháp phòng ngừa.

Phòng chống rửa tiền quốc tế yêu cầu các tổ chức dịch vụ tài chính phải nhận thức được khả năng lạm dụng rửa tiền có thể xảy ra trong tài khoản khách hàng và thực hiện một chương trình tuân thủ để ngăn chặn, phát hiện và báo cáo các hoạt động đáng ngờ tiềm ẩn.

Các hướng dẫn này đã được thực hiện để bảo vệ Jasfx LTD và các khách hàng.

Đối với các câu hỏi / nhận xét về các nguyên tắc này, hãy liên hệ với Bộ phận tuân thủ Jasfx LTD tại support@Jasfx.com